සස්නක සංසද

3 Articles written
බුද්ධිමය වශයෙන් සංවර්ධිත හා සමාජීය වශයෙන් සමතුලිත පුද්ගලයකු නිර්මාණය කිරීමෙන් ඉහළ මට්ටමේ මානව සදාචාරයක් සහිත සාධාරණ සමාජයක් ගොඩනැගීම උදෙසා
- Advertisement -

ගණිත සවිය ප්‍රශ්න පත්‍රය

https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLCK0Aw_ZmljyfyPZMGSW2CJgu72t4_WyR&layout=gallery

ගණිතය – සාමාන්‍ය පෙළ

https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLCK0Aw_ZmljzGsOWox4163IGiWcg0XgGY&layout=gallery

LearnSteer WordPress වැඩමුළු මාලාවට ලියාපදිංචි වීම.

Registration to the WordPress Web Development Workshop Series conducted by Chamaru Amasara, Technical Coordinator and Lead Developer of LearnSteer Project.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Live Chat
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.