සස්නක සංසද

3 Articles written
බුද්ධිමය වශයෙන් සංවර්ධිත හා සමාජීය වශයෙන් සමතුලිත පුද්ගලයකු නිර්මාණය කිරීමෙන් ඉහළ මට්ටමේ මානව සදාචාරයක් සහිත සාධාරණ සමාජයක් ගොඩනැගීම උදෙසා
- Advertisement -spot_img

Python Interpreter

Vectors

Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Live Chat
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.