උසස් පෙළ ජය ගන්න උදව්වක්...

උසස් පෙළ ජයගන්න පුංචිම හෝ තල්ලුවක් අවශ්‍ය බව අපි අත්දැකීමෙන්ම දන්නවා.
ඉතින් උසස් පෙළ ඉහලින්ම සමත්ව විශ්වවිද්‍යාල වල ඉගෙනුම ලබන අපේ කණ්ඩායම ඔබේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න සුදානම්.
දැන්ම අපේ WhatsApp Group එකට එකතු වන්න.

Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.