10. පදාර්ථයේ ගුණ

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

10.03 – පෘෂ්ඨික ආතතිය

10.03 - පෘෂ්ඨික ආතතිය පාඩමේ සටහන Download කරගන්න. පෘෂ්ඨික ආතතිය ද්‍රවයක නිදහස් පෘෂ්ඨය වික්‍රියාවකට බඳුන් වූ ද්‍රවය වසාලන ප්‍රත්‍යස්ථ පටලයක් ලෙස ක්‍රියා කරන බව පෙනී යයි. පෘෂ්ඨයක ඇති...

10.02.01 – දුස්ස්‍රාවිතාව

ද්‍රව හෝ වායු මාධ්‍යයන් තුළින් වස්තුවක් චලනය කිරීමේදී එම මාධ්‍යය මගින් වස්තුව මත චලිතයට විරුද්ධව ප්‍රතිරෝධී බලයක් යෙදේ. මෙම ප්‍රතිරෝධී බලය දුස්ස්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය ලෙස හැඳින්වේ.

10.01 – ප්‍රත්‍යස්ථතාව

ඔබට මෙම පාඩමේදී ප්‍රත්‍යස්ථතාව, යංමාපාකය, ප්‍රත්‍යාබල - වික්‍රියා වක්‍ර, ලෝහ කම්බියක යංමාපාංකය සෙවීම ඇතුළු බොහෝ දෑ ඉගන ගත හැක.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.