භෞතික විද්‍යාවඋසස් පෙළ

භෞතික විද්‍යාව - ප්‍රශ්න පත්‍රය - විවරණ

Physics Paper 02 – Marking Scheme
Physics Paper 02

දවසට පාඩමක්

විෂය කරුණු සේරම ආවර්ණය වෙලා නැද්ද? ඒ වුණාට ඒ ටික cover කරගත්තොත් හොඳයිද ? විභාගයට තියෙන කෙටි කාලය ඇතුළෙ ඔයාලාගෙ විෂය කරුණු නැවත ආවර්ජනය කරගන්න අපි විසින් සිදු කරගෙන යන "දවසට පාඩමක්" කියන වැඩසටහන සමඟ ද ඔයාලාට එකතු වෙන්න පුළුවන්.