02.01.02 චලිත ප්‍රස්තාර

0
3035

1.විස්ථාපන කාල ප්‍රස්තාර

  • වස්තුවක විස්ථාපනය කාලය අනුව වෙනස් වන ආකාරය දක්වන ප්‍රස්තාර වේ.
  • ප්‍රස්තාරයේ අණුක්‍රමණයෙන් ප්‍රවේගය ලැබේ.

2.ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්තාර

  • වස්තුවක ප්‍රවේගය කාලය සමග වෙනස් වන ආකාරය දක්වනප්‍රස්තාරය වේ.
  • ප්‍රස්තාරයේ අණුක්‍රමණයෙන් ත්වරණය ලැබේ.
  • ප්‍රස්තාරයේ යටත් වර්ගඵලයෙන් විස්ථාපනය ලැබේ.

3.ත්වරණ කාල ප්‍රස්තාර

  • වස්තුවක තවරණය කාලය සමග වෙනස්වන ආකාරය දක්වන ප්‍රස්තාර වේ.
  • යටත් වර්ගඵලයෙන් අදාළ කාලය තුළ වස්තුවේ ප්‍රවේග වෙනස ලැබේ.

වැදගත්

  • s-t, v-t, a-t ප්‍රස්තාර අදිනු ලබන්නේ රේඛීය චලිත සදහාය. 
  • විස්ථාපනය, ප්‍රවේගය, ත්වරණය දෛශික රාශී නිසා ප්‍රස්තාර ඇදීමේදී කිසියම් දිශාවක් (+) ලෙසද ඊට  ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාව (-) ලෙසද සැලකිය ‍යුතුය.

(s-t) ප්‍රස්තාර

විස්ථාපන කාල ප්‍රස්තාරවල විස්ථාපනය වැඩිවීගෙන ගොස් අඩුවන අවස්ථාවලදී චලිත දිශාව ප්‍රතිවිරුද්ධ වේ.එමෙන්ම විස්ථාපනය අඩුවීගෙන ගොස් වැඩිවන අවස්ථාවලදී චලිත දිශාව මාරු වේ. 

(v-t) ප්‍රස්තාර

මෙම ප්‍රස්තාර වල ප්‍රවේගයේ ලකුණ (+) සිට (-)හෝ (-) සිට (+) ට මාරු වන අවස්ථාවලදී චලිතයේ දිශාව මාරු වේ.


ගුරුත්වය යටතේ ඉහළට ප්‍රක්ෂේපණය කරන ලද වස්තුවක චලිත ප්‍රස්තාරය අදින්න.

ත්වරණ කාල ප්‍රස්තාර වල චලිත දිශාව මාරු වීම හදුනාගත නොහැක.

ඔබේ අදහස් හා ප්‍රශ්න ඇතුළත් කරන්න.