05.02.02-පෘථිවි චන්ද්‍රිකා

0
1684

චන්ද්‍රිකාවට අවශ්‍ය කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය සපයන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය මගිනි.

  • චන්ද්‍රිකාව පෘථිවි කක්ෂයට ආසන්න කක්ෂයක ගමන් කරන්නේ නම්,

r≃R

එමනිසා,

  • භූ ස්ථාවර චන්ද්‍රිකා

පෘථිවිය භ්‍රමණය වන දිශාවටම පෘථිවිය සමක තලයේම පෘථිවියේ භ්‍රමණ ආවර්ත කාලයට සමාන කාලයකින් චන්ද්‍රිකාව භ්‍රමණය වේ නම් එය සැම විටම පෘථිවියේ යම් ලක්ෂයකට සාපේක්ෂව ස්ථාවර වේ.

චන්ද්‍රිකාවේ කක්ෂයේ අරය r නම් මෙහිදී කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය සපයන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයෙනි.

චන්ද්‍රිකාවේ චාලක ශක්තිය

Results

#1. A හා B චන්ද්‍රිකා දෙකක ස්කන්ධයන් m හා w වන අතර ඒවා පිලිවලින් ස්කන්ධයන් M හා W වන ග්‍රහ වස්තු දෙකක එකම අරය ඇති කක්ෂ දෙකක භ්‍රමණය වේ.Aගේ ආවර්ත කාලය/ Bගේ ආවර්ත කාලය

#2. පෘථිවි චන්ද්‍රිකාවක් මත යෙදෙන වාත ප්‍රතිරෝධි බල හේතුවෙන් ඇතිවන ඝර්ෂණ ව්‍යාවර්තය නිසා චන්ද්‍රිකාවේ,

#3. පෘථිවිය වටා සමාන අරයන් ඇති වෘත්තාකාර කක්ෂ දෙකක p හා q චන්ද්‍රිකා ගමන් කරයි.p චන්ද්‍රිකාවේ ස්කන්ධය q චන්දිකාවේ ස්කන්ධයට වඩා වැඩිය.පහත දැක්වෙන කුමන රාශියෙහි අගය q චන්ද්‍රිකාවට වඩා p චන්ද්‍රිකාවේ වැඩි ද? A)වේගය B)ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය C)චාලක ශක්තිය D)ගුරුත්වාකර්ෂන විභව ශක්තිය

Finish

ඔබේ අදහස් හා ප්‍රශ්න ඇතුළත් කරන්න.