භෞතික විද්‍යාව

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

10.03 – පෘෂ්ඨික ආතතිය

10.03 - පෘෂ්ඨික ආතතිය පාඩමේ සටහන Download කරගන්න. පෘෂ්ඨික ආතතිය ද්‍රවයක නිදහස් පෘෂ්ඨය වික්‍රියාවකට බඳුන් වූ ද්‍රවය වසාලන ප්‍රත්‍යස්ථ පටලයක් ලෙස ක්‍රියා කරන බව පෙනී යයි. පෘෂ්ඨයක ඇති...

11.5 – විකිරණශීලීතාව

11.5 - විකිරණශීලීතාව පාඩමේ සටහන Download කරගන්න. alphaඅංශු ({}_2^4alpha) ඇල්ෆා අංශුවක ප්‍රෝටෝන 2ක් හා නියුට්‍රෝන 2ක් ඇත. එනම් නියුක්ලියෝන 4ක් අන්තර්ගත වේ.ඒ අනුව ඇල්ෆා අංශුවක ආරෝපණය ප්‍රෝටෝන...

08.05 – විද්‍යුත් මිනුම් උපකරණ

08.05 - විද්‍යුත් මිනුම් උපකරණ පාඩමේ සටහන Download කරගන්න. ඇමීටරය - A විද්‍යුත් පරිපථයක යම් ශාඛාවක් ඔස්සේ ගලන ධාරාව මැනීමට යොදාගන්නා උපකරණයකි. ඇමීටරය මඟින් සන්නායකයක් හරහා ගමන් කරන...

05.02- සූර්යයා වටා ග්‍රහ වස්තුවල චලිතය සහ ගුරුත්වජ විභවය

පාඩමේ සටහන Download කරගන්න. සූර්යයා වටා ග්‍රහ වස්තුවල චලිතය සූර්‍යයා වටා ග්‍රහ වස්තුවල චලිතය දීර්ඝ වශයෙන් අධ්‍යනය කර කෙප්ලර් නම් වූ විද්‍යාඥයා විසින් පහත දැක්වෙන නියම...

04.03.04 පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය සහ ඩෝල්ටන් නියමය

පාඩමේ සටහන Download කරගන්න. පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය  සාර්වත්‍ර වායු නියතය ඇසුරෙන් පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය ලබා ගැනීම.  m ස්කන්ධයක් සඳහා වායු නියතය K යැයි ගනිමු. ඒකක ස්කන්ධයක් සඳහා වායු...

04.09 – තාප සංක්‍රමණය

පාඩමේ සටහන Download කරගන්න. තාප සංක්‍රමණය එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට තාප ප්‍රචාරණය විය හැකි ක්‍රම 3 ක් පවති. සන්නයනයසංවහනයවිකිරණය විකිරණය ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ විද්‍යුත් හා චුම්බක තරංග...

04.05 – තාපමිතිය

තාපමිතිය මෙහිදී තාපය මැනීම සම්බන්දයෙන් අධ්‍යනය කෙරේ.

05.03 – පෘථිවිය වටා චන්ද්‍රිකා වල චලිතය

චන්ද්‍රිකාවල චලිතය,ශක්තිය ආදිය පිලිබඳව මෙහිදි හදාරනු ලබේ...
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.