08. ධාරා විද්‍යුතය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

08.05 – විද්‍යුත් මිනුම් උපකරණ

08.05 - විද්‍යුත් මිනුම් උපකරණ පාඩමේ සටහන Download කරගන්න. ඇමීටරය - A විද්‍යුත් පරිපථයක යම් ශාඛාවක් ඔස්සේ ගලන ධාරාව මැනීමට යොදාගන්නා උපකරණයකි. ඇමීටරය මඟින් සන්නායකයක් හරහා ගමන් කරන...

08.06 – විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණය

මෙම කොටස යටතේ ධාරා විද්‍යුතය පාඩමේදී හමුවන විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණය පිළිබද අධ්‍යනය කෙරේ.

08.04 – ධාරා විද්‍යුතය හා සම්බන්ධ නියම

මෙම කොටස යටතේ ධාරා විද්‍යුතය පාඩමේ හමුවන විද්‍යුත් ධාරාව පිළිබද කර්චොෆ් නියම පිළිබද අධ්‍යනය කෙරේ.

08.03 – විද්‍යුත් පරිපථයක ජව සැපයුම

මෙම කොටස යටතේ විද්‍යුත් පරිපථයක ජව සැපයුම හා සම්බන්ධ සිද්ධාන්ත පිළිබද අධ්‍යනය කෙරේ.

08.02 – විද්‍යුත් ශක්තිය හා ජවය

මෙම කොටස යටතේ විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයක් උත්සර්ජනය කරන ශක්තිය, ප්‍රතිරෝධයක ක්ෂමතාව ආදිය පිළිබද අධ්‍යනය කෙරේ.

08.01 – විද්‍යුත් ධාරාව හා ප්‍රතිරෝධය

මෙම කොටස යටතේ හෞතික විද්‍යාව විෂයේ 8 වන පාඩම වන ධාරා විද්‍යුතයේ මූලික සංකල්ප පිළිබද අධ්‍යනය කෙරේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.